Circius Pharma AB integritetspolicy

1. Information om hantering av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter och vi att ger dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

2. Vem ansvar för dina personuppgifter?

Det är Circius Pharma AB Organisationsnummer; 559231-3927, Södra långebergsgatan 34-36 Askim, som är ansvarig organisation (personuppgiftsansvarig) för de personuppgifter vi samlar in och behandlar. För att säkerställa att vi efterlever gällande dataskyddslagstiftning har Circius Pharma AB utsett en Dataskyddsansvarig som ansvarar för alla frågor rörande hantering av personuppgifter.

Du kommer enklast i kontakt med oss genom att skicka ett e-postmeddelande till GDPR@circiuspharma.com eller genom att ringa oss på telefonnummer: +46 31 818400.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och produkter. Detta kan vara i samband med att du använder dig av våra tjänster på Circius Pharma AB:s hemsidor eller i vår relation till dig som kund. Exempel på när vi samlar in personuppgifter kan vara:

 • När du använder någon av våra tjänster på våra hemsidor
 • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev
 • När du kontaktar oss via våra kontaktformulär
 • Vid utveckling av våra produkter och tjänster
 • För att hantera reklamationer

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som vi behandlar är dels information som du själv lämnar när du tar kontakt med oss, eller när du använder våra webbsidor.

Från webbsidorna hämtar vi via cookies information om:

 • Språkinställningar
 • Vilka sidor som besökts
 • Browserinställningar
 • IP-adress

I samband med dialog om våra produkter och tjänster kan det vara relevant för oss att samla in
information om dig som exempelvis:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Information om beställningar och ärenden

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra överenskomna åtaganden gentemot dig och så länge som uppgifterna är nödvändiga för att de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.

Vi arbetar enligt gällande lagstiftning med löpande rutiner för att säkerställa att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig. Lagringstiderna kan variera beroende på vilka lagar som gäller för personuppgiftsbehandlingarna. Om du får marknadsföringsmaterial från oss och vill att sådana utskick upphör, så kontakta oss via E-post: GDPR@circiuspharma.com eller via telefonnummer: +46 31 818400 så säkerställer vi att du blir avregistrerad och borttagen från våra register.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar kontinuerligt med dataskydd för att säkerställa att dina personuppgifter är trygga hos oss och skyddas mot obehörig tillgång, förvanskning, spridning eller annan otillåten hantering.

7. Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

I de fall vi delar din information är det endast för att vi skall kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster eller när vi är ålagda att göra så enligt lagkrav. För kunna leverera våra produkter och tjänster så anlitar vi ibland underleverantörer. För att säkerställa att din information är trygg så har vi med våra underleverantörer etablerat avtal som har till syfte att säkerställa att din information hanteras enligt gällande lagstiftning.

I de fall du lämnat känsliga personuppgifter såsom medicinsk historia, nuvarande hälsotillstånd eller liknande information så gäller huvudregeln att dina personuppgifter omfattas av tystnadsplikt.

8. Dina rättigheter

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter så har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi tar emot en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också begära begränsning i användandet av dina personuppgifter eller radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss så kommer vi i dialog med dig försöka att rätta till eventuella felaktigheter. Du kan också lämna klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet. Du hittar ansvarig myndighet i ditt land inom EU via följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågeställningar om GDPR och dataskydd. Du kontaktar enklast vår Dataskyddsansvarig via E-post: GDPR@circiuspharma.com eller på telefonnummer: +46 31 818400.

 

Personuppgiftsansvarig
Circius Pharma AB
Organisationsnummer: 559231-3927
Södra Långebergsgatan 34-36, 436 32 Askim